Privacy Verklaring

Claar Crematies, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.claarcrematies.nl

Naarderweg 16

1217 GL Hilversum

Claartje Brentjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Claar Crematies. Zij is te bereiken via claar@claarcrematies.nl

Persoonsgegevens

Claar Crematies verwerkt uw persoonsgegevens en die van uw dierbare doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een een aanmelding via deze website te doen, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van uw dierbare voor wie wij de uitvaart verzorgen::

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– BSN-nummer
– geregistreerde partners of echtgenoten/echtgenotes
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een een aanmelding via deze website te doen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens

Claar Crematies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw dierbare:

– burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag gegevensverwerking

Claar Crematies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De afhandeling van uw betaling
– Om contact met u op te kunnen nemen via telefoon of e-mail voorzover dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Claar Crematies analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Claar Crematies verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

Bewaartermijn

Claar Crematies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens die u ons verstrekt voor de duur van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Claar Crematies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

Claar Crematies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claar Crematies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@claarcrematies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Claar Crematies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Claar Crematies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@claarcrematies.nl