Algemene Voorwaarden

Claar Crematies is een eenmanszaak gevestigd aan de Naarderweg 16 in Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81096712

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene voorwaarden : Dit document met algemene voorwaarden
b. Opdrachtformulier : Het formulier dat Opdrachtgever heeft ingevuld ter aanmelding van de uitvaart waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger worden geleverd.
c. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon en/of familie die Uitvaartverzorger verzoekt om (een gedeelte van) een uitvaart te verzorgen;
d. Overeenkomst: De tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst voor de verzorging van (een gedeelte van) een uitvaart.
e. Toeleverancier: De partij die aan de Uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
f. Uitvaartverzorger: In dit document Claar Crematies, met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.
g. Uitvaartverzorging: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een crematie en/of (voorafgaande) laatste verzorging en overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres inclusief de daartoe noodzakelijke producten.
h. Uitvaart: (Een deel van) de laatste verzorging, eventuele opbaring en crematie van de in voormelde overeenkomst genoemde overledene.
i. Website: De website van Claar Crematies: www.claarcrematies.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Uitvaartverzorger verstrekte en iedere door Uitvaartverzorger aanvaarde opdracht voor de verzorging van (een deel van) een uitvaart.
2.2 Bij aanmelding geeft de Opdrachtgever via een vinkje op het aanmeldformulier en/of de betaalpagina aan dat men kennis heeft genomen van en akkoord is met deze algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. Hiermee zijn de Algemene Voorwaarden door Uitvaartverzorger aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk mogelijk en voor zover de afwijking uitdrukkelijk is aanvaard door Uitvaartverzorger.
2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en opdrachtformulier

3.1 De overeenkomst voor de verzorging van een uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan. Onder schriftelijk wordt in ieder geval verstaan de aanmelding en betaling via de Website. Indien Opdrachtgever de opdracht voor een uitvaart mondeling aan Uitvaartverzorger verstrekt dan wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. Zodra Uitvaartverzorger overgaat tot het inplannen van de uitvoering van de verzorging van de uitvaart, ook indien de overeenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd, betekent dit dat Uitvaartverzorger de aan haar verstrekte opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 De overeenkomst bevat tenminste:
(a) alle voor de uitvaart relevante personalia en gegevens van de overledene;
(b) de zoals onder meer op de Website omschreven diensten en producten;
(c) de totaalprijs voor de uitvaart, inclusief BTW voor zover van toepassing.
3.3 Indien Uitvaartverzorger bij het aangaan van de overeenkomst niet beschikt over alle relevante informatie, en zolang Uitvaartverzorger niet alle informatie heeft ontvangen die nodig is voor een exacte planning van de uitvaart en de kosten daarvan, heeft Uitvaartverzorger het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet zonder wijziging uit te voeren.
3.4 Uitvaartverzorger zal in geval van ontbinding op grond van artikel 3.3 de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de standaard prijzen van Uitvaartverzorger en/of in het geval van diensten van derden, de inkoopnota van deze derden.
3.5. Uitvaartverzorger zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. Zij zal al datgene doen wat in verband met door haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verwacht. Uitvaartverzorger kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.6. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te herroepen, tot het moment dat een tijd is afgesproken voor de laatste verzorging en daarmee een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Herroeping geschiedt schriftelijk via e-mail en gaat pas in nadat deze door Uitvaartbegeleider schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

4.1 Alle prijzen genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW dan wel vrijgesteld van BTW, dan wel exclusief met vermelding van de BTW.
4.2 De diensten welke door de Uitvaartverzorger op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op het opdrachtformulier.
4.3 Indien voor bepaalde dienstverlening en/of leveringen de (exacte) prijs nog niet bekend is, dan zal Uitvaartverzorger een kosteninschatting verstrekken of “pro memorie” of “p.m.” in de overeenkomst vermelden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door Uitvaartverzorger aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.4 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de Uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de Uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de Uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals opgegeven door de Uitvaartverzorger, in overleg met Opdrachtgever bepaald. De dag en het tijdstip van de crematie worden bepaald onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van het desbetreffende crematorium.
6.2 Uitvaartverzorger is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan. Uitvaartverzorger neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst, meer- en minderwerk

7.1 Wijziging van de uitvoering van de overeenkomst en meer- en minderwerk kan slechts in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger plaatsvinden en nadat hiermee schriftelijk is ingestemd door Uitvaartverzorger en Opdrachtgever.
7.2 Wijziging van het tijdstip van de verzorging, opbaring en/of overbrenging kan enkel plaatsvinden met instemming van Uitvaartverzorger.
7.3 De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 Indien er sprake is van een uitvaartverzekering dient de Opdrachtgever vooraf inlichtingen in te winnen bij de verzekeraar en na te gaan wat de financiële consequenties zijn als de uitvaartbegeleider de dienstverlening op zich neemt. De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige financiële consequenties met betrekking tot de uitkering van polissenen/of eventuele negatieve financiële gevolgen van de betreffende polissen.
8.2 De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door de verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 9 – Betaling

9.1 Uitvaartverzorger factureert Opdrachtgever op basis van de overeenkomst. Betaling geschiedt online bij aanmelding via de website of op aanwijzing van en binnen de door de UItvaartverzorger bepaalde termijn.
9.2 Indien de overeenkomst is aangegaan, zonder dat sprake is van aanmelding via de website van (een deel van) de uitvaart en de factuur niet tijdig wordt betaald door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd en is Uitvaartverzorger gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
10.3 Opdrachtgever kan zich er voor wat betreft zijn verplichting tot betaling niet op beroepen, dat Opdrachtgever namens of voor rekening van het vermogen en/of dat van de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 10 – Privacy

Uitvaartverzorger zal, in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n) en opdrachtgever. Uitvaartverzorger zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan zij in het kader van de uitvaart en/of de wet verplicht is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan de Uitvaartbegeleider, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
11.2 Opdrachtgever is verplicht om aan Uitvaartverzorger melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor Uitvaartverzorger kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor Uitvaartverzorger.
11.3 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan Uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is Uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.
11.4 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is Uitvaartverzorger niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Uitvaartverzorger.
11.5 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is Uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Uitvaartverzorger, uit welke hoofde dan ook.
11.6 Uitvaartverzorger is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst met opdrachtgever.
11.7 Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
11.8 De onder artikel 11.7 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor het geval de uitvaartbegeleider aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derde(n), welke aanstelling van een derde(n) waar mogelijk, geschiedt in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
11.9. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen is mede gemaakt ten behoeve van de medewerker(s) van de uitvaartbegeleider, allen die op het kantoor van de Uitvaartbegeleider werkzaam zijn, voormalige compagnons alsmede alle personen voor wier handelen de uitvaartbegeleider aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen, zodat deze zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Van overmacht is sprake indien Uitvaartverzorger wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.
13.2 Ingeval van overmacht is Uitvaartverzorger niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van Opdrachtgever.
13.3 Ingeval van overmacht dient Uitvaartverzorger Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Uitvaartverzorger kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft de betaling van de reeds geleverde diensten en zaken door Uitvaartverzorger en/of derden aan Uitvaartverzorger verschuldigd.
13.4 In geval van overmacht kan ook de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, mits van Uitvaartverzorger redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

Artikel 14 – Klachten

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de Uitvaartverzorger ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
14.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.
14.3 De Uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 15 – Opdrachtgever

Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene, sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de Uitvaartverzorger Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 16 – Uitvoering

De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.